வணக்கம் உறவுகளே!

கட்டற்ற இணைய யுகத்தில் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வலைப்பதிவு வழிகோலியுள்ளது.இதன் மூலம் எனது மனதில்பட்டவற்றினையும் எனது ஞாபகங்களையும் உங்களுடன் பகிர்வதில் மனநிறைவடைகின்றேன்.

Sharing 3G Dongle Internet Connection

Posted by Thava சனி, 25 டிசம்பர், 2010

# If you want to Share your Connection via Wi-Fi then you should have Wi-fi enabled computers.Please On Wi-Fi

1) First Insert your Dongle into one computer

2)

Allowing Dongle Connection to Share

a)(If Windows 7 ) Go to by Clicking on Control panel-----> Network and Sharing Center-->Change Adapter Setting

a)(If Windows xp ) Go to by Clicking on Control panel-----> Network Connection-->View Connections

b)Select on Your Dongle Connection name and Right Click On itClick on "Sharing" Tap

d)Tick only in "Allow other network users to connect through this computer's Internet connection" and tick off others. Also select Home Network which you would like to use (LAN/Wireless)

e)Click Ok(It will ask to confirm .you click on yes)

3)Now Connect Internet using your Dongle

4)Download the "Connectify" Software from

http://download.cnet.com/Connectify/3000-18508_4-75024171.html?part=dl-10061477&subj=dl&tag=button

5)Install the software

6)Configer it by Clicking next

a)Give a Network Name which you want then Click next eg:thavanet

b)Give a good password then Click next eg: abcd8765

c)Select Your Shared Dongle Connection from List then Click next

d)Click Finish

Configer Conectify

Giving Hotspot Name

Selecting Shared Connection

7)A Small Window will Appear in Bottom Corner which will show the status and available other computers

Viewing Hotspot Information

8)In other Computer You Select your Network name from the list by clicking Wifi Icon eg: thavanet

9)Click on Connect.It will ask the password then give it which you already gave

10) Now You can Access the Internet

I will write it in tamil later

0 comments

கருத்துரையிடுக