வணக்கம் உறவுகளே!

கட்டற்ற இணைய யுகத்தில் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வலைப்பதிவு வழிகோலியுள்ளது.இதன் மூலம் எனது மனதில்பட்டவற்றினையும் எனது ஞாபகங்களையும் உங்களுடன் பகிர்வதில் மனநிறைவடைகின்றேன்.

My Entrepreneur Story Part 1

Posted by Thava செவ்வாய், 25 ஏப்ரல், 2017 0 comments

I started my Company (Speed IT net) virtually 14 years ago in 2003 .When I Start Technology #Startup company ,I don't have much money,My Investment was Rs 20,000 Value Credit card which was given by bank against my mother's Rs 25 ,000 Fixed Deposit.No other Help like now.
I worked in a company as Programmer for LKR 3000 before start the company.then left from there and moved to another company as senior programmer for LKR 9000 untill 2005.
Still I am wondering about my colombo life
- Few Floppy Diskettes
- Windows 98 OS Pentium III Computer
- Net Cafe for Internet Usage
- Room for Rent @ Colombo
When I launch my company physically @ Jaffna in 2005, I focused on Internet Based Development. At that time Web based Development was New to Jaffna.So many nights was left at my office alone.
We served for thousand of Clients locally and internationally. Developed Hundred of Sites, lot of Offline Online applications and trained significant amount of people. Taught ICT for hundred of students. I have not finished my journey yet.
However I proud to have Goodwill and Satisfaction rather than bank balance. I gave Opportunity for youths for their career path at our Company. Few of them misused lot of them used for good.Still I need to be settled in more things.I need to own few important things. But I never going to give up my journey.,I love my passion as #Entrepreneur ,even I could not earn big money and passed so many risk borders.
Keeping Honesty is big challenge for Business.I Lost money to save my words. Lost money for my non profit activities. But Still My Company Exist.
Nowadays there are so many Startup Eco Systems. Investment Opportunities,Degree Certificates,Technology resource Improvements. but Still People protesting for Government Job..